top of page
Välkommen på eGYM hos Nova!

Vår populära träningscirkel i Kalix drar många kunder för dess smidighet, enkelhet, säkerhet och effektivitet.

 

eGYM är en revolutionerande produktserie med elektroniskt styrda träningsmaskiner som satts samman i en cirkel. 

 

Maskinerna har en au­to­ma­ti­se­rad min­nes­funk­tion som styrs och han­te­ras med hjälp av ett elektroniskt armband. Med hjälp av armbandets inställningar re­gle­ras au­to­ma­tiskt ma­ski­nens po­si­tion och dess vikt­ma­ga­sin, in­di­vi­dan­pas­sat till var­je an­vän­da­re. Cir­kel­trä­ning­en blir högin­ten­siv då inga onö­di­ga puls­sän­kan­de pa­u­ser ska­pas på grund av tidsåt­gång för ju­ste­ring av vikt och po­si­tion av var­je ma­skin. 

 

Det förprogrammerade armbandet innehåller dina inställningar och dina vikter. När armbandet placeras mot skärmen i respektive maskin anpassas maskinen direkt efter dina personliga inställningar. 


Vi på Nova är en av få träningsanläggningar i Sverige som erbjuder eGYM till alla våra kunder. Oavsett din träningsnivå kan inställningar och intention med träningen anpassas efter dina behov och mål. Denna typ av träning passar alla, gammal som ung, motionär som elitidrottare. 

 

Du som är ny och önskar "kom-igång-träning" är eGYM ett bra val. Den enda du behöver göra är att boka en tid för introduktion, ta med dig träningskläder och låta vår träningsinstruktör ställa in maskinerna efter dina förutsättningar och förmågor. Därefter kan du börja träna.

 

 

Inget krångel, tidseffektivt och säkert.

         

Välkommen till vår träningscirkel i Kalix!

Tre snabba fördelar med eGYM

 

1. Sä­ker­he­ten
Al­la in­di­vi­du­el­la in­ställ­ning­ar och all trä­nings­hi­sto­rik lag­ras i ditt armband. Ge­nom att po­si­tio­ner­na i ma­ski­nen är förin­ställ­da och en­dast ju­ste­ras av in­struk­tör und­viks van­li­ga ska­de­ris­ker som exempelvis fel in­ställ­ning av mot­stånd el­ler hävarms­in­ställ­ning­ar.

 

2. En­kel­he­ten
Som kund be­hö­ver man in­te ut­fö­ra någ­ra ju­ste­ring­ar vid var­je ma­skin­byte, ut­an trä­ning­en kan på­bör­jas om­gå­en­de.

 

3. Ef­fek­ti­vi­te­ten
Det elektro­niskt styr­da mot­stån­det möj­lig­gör en max­i­me­rad trä­nings­form där ma­ski­nen hjäl­per till att ar­be­ta mus­keln i bå­de kon­cent­risk och ex­cent­risk rö­rel­se och hö­jer där­för trä­nings­ef­fek­ti­vi­te­ten med 40 pro­cent!

För att boka introduktion direkt 
eGYM Kalix #Nova #gym #gruppträning #rehabilitering
eGYM Kalix #Nova #gym #gruppträning #rehabilitering
eGYM Kalix #Nova #gym #gruppträning #rehabilitering
eGYM Kalix #Nova #gym #gruppträning #rehabilitering
bottom of page